اسکین قابل ارتقا AKM که در آینده به بازی اضافه میشود.

اشتراک گذاری:
lightbox